Código C++ – Ordenamiento Heap Sort

#include <iostream>
using namespace std;

#define max 100

void heapify(int A[], int n, int i) {
  int largest = i;
  int left = 2 * i + 1;
  int right = 2 * i + 2;

  if (left < n && A[left] > A[largest]) {
    largest = left;
  }

  if (right < n && A[right] > A[largest]) {
    largest = right;
  }

  if (largest != i) {
    swap(A[i], A[largest]);
    heapify(A, n, largest);
  }
}

void heapSort(int A[], int n) {
  for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--) {
    heapify(A, n, i);
  }

  for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
    swap(A[0], A[i]);
    heapify(A, i, 0);
  }
}

int main() {
  int A[max], n;
  cout << "Ingresa la cantidad de elementos del arreglo: ";
  cin >> n;

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> A[i];
  }

  heapSort(A, n);

  cout << "El orden es:" << endl;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << A[i] << endl;
  }

  return 0;
}
#include <iostream>
using namespace std;

void leeCadena(int cant, int n[]) {
  int i;
  for (i = 0; i < cant; i++) {
    cout << "Ingresa número " << i + 1 << ": ";
    cin >> n[i];
  }
}

void muestraCadena(int cant, int n[]) {
  int i;
  for (i = 0; i < cant; i++) {
    cout << n[i] << endl;
  }
}

15 thoughts on “Código C++ – Ordenamiento Heap Sort

Deja un comentario