Código Java – Unir Vectores

//Codificado por Beastieux
public class SyGFusionarVectores
{
	static int MAX=20;
	static int MAX2=MAX*2;
	static int A[]=new int[MAX];
	static int B[]=new int[MAX];
	static int C[]=new int[MAX2];

	static void llenaArreglo(int arreglo[])
	{
		for(int i=0;i<arreglo.length;i++)
		{
			int ban;
			do{
			arreglo[i]=(int)(Math.random()*100+1);
			ban=noDuplicar(arreglo,arreglo[i],i);
			}while(ban==1);
		}
	}

	static int noDuplicar(int arreglo[], int numero, int longitud)
	{
		int ban=0;
		for(int i=0;i<longitud;i++)
		{
			if(numero==arreglo[i])
				{ban=1;break;}
			else
				ban=0;
		}
		return ban;
	}

	static void ordenar(int arreglo[])
	{
		int temp=0;
		for(int i=1;i<arreglo.length;i++)
		{
			for(int j=0;j<arreglo.length-i;j++)
			{
				if(arreglo[j]>arreglo[j+1])
				{
					temp=arreglo[j];
					arreglo[j]=arreglo[j+1];
					arreglo[j+1]=temp;
				}
			}
		}

	}

	static void juntarArreglos()
	{

		int j=0,ban=0,cant=0,k=0,m=0,v=1;
		for(int i=0;i<C.length;i++)
		{
			C[i]=A[j];
			ban=noDuplicar(C, C[i], i);
			C[i+1]=B[j];
			ban=noDuplicar(C, C[i+1], (i+1));

			i++;
			j++;
		}
		ordenar(C);
		cant=(C.length);
		for(int i=0;i<cant-1;i++)
		{
			if(C[i]==C[i+1])
			{	k=i; m++;}

			for(int l=k;l<cant-1;l++)
			{
				C[l]=C[l+1];
			}
		}

		while(C[cant-v]==C[cant-v-1])
		{
			C[MAX2-v]=0;
			v++;
		}
	}

	static void mostrar(int arreglo[],String n)
	{
		for(int i=0;i<arreglo.length;i++)
		{
			System.out.print(n+"["+i+"] : "+arreglo[i]);
			System.out.println("");
		}
		System.out.print("\n");
	}

	public static void main(String[] args)
	{

		llenaArreglo(A);
		llenaArreglo(B);
		ordenar(A);
		ordenar(B);
		mostrar(A,"A");
		mostrar(B,"B");
		juntarArreglos();
		mostrar(C,"C");
	}
}

Pueder ir al artículo principal:

Códigos Sencillos hechos en Java

2 thoughts on “Código Java – Unir Vectores

Deja un comentario